دوستی و آموزش دوستیابی یکی از دغدغه های مهم آموزشی این روزهای کودکان است. 

مجموعه فیلی و فیگی یکی از مجموعه های آموزشی جذاب است. به موازات هر داستان از این مجموعه، به خوبی به موضوع دوستی و ارتباط فیلی و فیگی نیز پرداخته می شود. آن ها با داستان‌هایشان، ارزش دوست و دوستی را به کودکان نشان می‌دهند. این مجموعه داستان جذاب مناسب گروه سنی بالای ۴ سال است