پایان تور کتاب استامبولی و هم‌نشینی با منصور ضابطیان